Stopnie żeglarskie

Zastanawialiście się, jaka panuje hierarchia panuje na wodzie? Prezentujemy zatem stopnie żeglarskie oraz kryteria, jakie trzeba spełnić, by zdobyć patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego czy kapitana jachtowego.

Stopnie żeglarskie w Polsce

Żeglarstwo w Polsce, cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Miłośnicy wodnych przygód szczególnie upodobali sobie Morze Bałtyckie. Jednak inne akweny, jak na przykład jeziora mazurskie, cieszą się także dużą popularnością. Zainteresowanie dyscypliną przekłada się na samo jej uprawianie, co wiąże się z posiadaniem patentu. Stopnie żeglarskie w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Ustawodawca określił trzy patenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do żeglowania – żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski oraz kapitan jachtowy.

Każdy z patentów żeglarskich wydawany jest w formie karty identyfikacyjnej, podobnej do dowodu osobistego. Na dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak numer patentu, określenie poziomu patentu dane osobowe.

Żeglarz jachtowy

Żeglarz jachtowy to pierwszy z trzech wymaganych stopni żeglarskich. O patent ubiegać się może każdy, kto ukończył 14. rok życia oraz zdał egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Jachtowy sternik morski

Drugim z trzech stopni żeglarskich jest jachtowy sternik morski. W tym przypadku osoba ubiegająca się o patent musi być pełnoletnia, odbyte co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi oraz zdany egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kapitan jachtowy

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 2013 roku najwyższym z trzech stopni żeglarskich jest kapitan jachtowy. Wymogiem uzyskania tytułu jest posiadanie patentu jachtowego sternika morskiego, minimum sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m oraz przynajmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych. Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego uprawniona jest do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich.