Adres: Szkola Żeglarstwa JKM Gryf al. Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia

+48 600 019 784

biuro@szkolagryf.pl

Egzamin na stopień sternika motorowodnego

OPIS EGZAMINU
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

Wymagania egzaminacyjne: (plik w formacie pdf)

Część teoretyczna egzaminu ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

W ramach części praktycznej egzaminu sprawdzane są wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin jest powtarzany w całości.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem oraz w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej.

TERMINY EGZAMINÓW
Egzaminy na patenty motorowodne odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 14:00.

OPŁATY
opłata za przeprowadzenie egzaminu – 250 zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat – 125 zł)
opłata za wydanie patentu – 50 zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat – 25 zł)
Opłata za egzamin powinna być wniesiona przed egzaminem do komisji egzaminacyjnej (w dniu egzaminu, płatność gotówką).

Translate »